Zásady ochrany osobných údajov

Pravidlá spracúvania osobných údajov a cookies

Predávajúci STAG s.r.o. (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje kupujúceho (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“) o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno:      STAG s.r.o.
Sídlo:                          Pod Zečákom 32/A, 841 03 Bratislava
IČO:                              46372369
Práva forma:              Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný:                    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 76239/B
Emailová adresa:      obchod@pozitivnekarty.sk
Telefónne číslo:          0911 588 788
Webová stránka:       www.pozitivnekarty.sk
Emailová adresa:      obchod@pozitivnekarty.sk
Telefónne číslo:         +421 911 588 788

2. Zoznam osobných údajov:

Prevádzkovateľ získava prostredníctvom formulára slúžiaceho na objednanie tovaru na webovej stránke www.pozitivnekarty.sk (ďalej tiež ako „e-shop“) údaje: obchodné meno, meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, IČO, DIČ, emailová adresa, sídlo, telefónne číslo a pod. Prevádzkovateľ pristupuje k zvýšenej ochrane údajov v prípade právnickej osoby a živnostník, rovnako ako aj v prípade spotrebiteľa.

3. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je
i.  uzatvorenie kúpnej zmluvy a predzmluvné vzťahy, plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy,
ii. plnenie povinností podľa osobitných predpisov (daňové zákony a pod.)
iii. marketingové účely (zasielanie personalizovaných newsletterov (oprávnený záujem / súhlas)
Vaše osobné údaje (e-mailová adresa a meno, pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich
najčastejšie otvárate) využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných
oznámení. Nechceme vám posielať informácie, ktoré vás nezaujímajú. Preto sledujeme, či máte
o naše e-maily záujem a pomocou toho, na čo v e-mailoch klikáte sa vám snažíme prispôsobiť
obsah týchto e-mailov. Ak ste naším zákazníkom, vnímame náš oprávnený záujem posielať vám newslettre na mieru maximálne po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
Zo zasielania newsletterov sa môžete odhlásiť v každom obdržanom emaili.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania newslettra je zaznamenávaný pomocou aplikácie MailChimp.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

  • Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu a záujemcovi o kúpu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a uzatvorenia kúpnej zmluvy.

5. Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Advokátske kancelárie, Externý účtovník a daňový poradca, Poštový prepravca, Marketingová spoločnosť a štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa: Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom služby Mailchimp, ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty na Vašu adresu. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké.

6. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu alebo na marketingové účely podľa bodu 3 iii.

7. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:
i. požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa užívateľa (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“)
Dotknutá osoba má právo vedieť zoznam osobných údajov, ktoré spracúvame.
ii. na opravu osobných údajov
Prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby uchovával presné, úplné a aktuálne osobné údaje.
iii. na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)
Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä:
– osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané,
– súhlas bol odvolaný,
– osobné údaje sa spracúvali nezákonne, a pod.
Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:
– splnenie zákonnej povinnosti,
– na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.
iv. na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba môže pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sa prestali používať osobné údaje, a to najmä
– počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia správnosti osobných údajov,
– počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania,
– počas obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevažujú nad oprávnenými záujmami.
v. namietať spracúvanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade pochybností, či je na spracúvanie osobných údajov právny dôvod, príp. namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
vi. na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi. Toto právo na prenosnosť sa týka len tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán.
vii. odvolať súhlas
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
viii. podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán
Dotknutá osoba má právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Užívateľ ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu obchod@pozitivnekarty.sk, telefónne číslo 0911 588 788, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.    

8. Zákonná alebo zmluvná požiadavka

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v týchto pravidlách, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.

9. Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestňujú na technickom zariadení  pri návšteve e-shopu. Prostredníctvom súborov cookies však nie je možné priamo identifikovať konkrétnu osobu. Súbory cookies sa používajú na zvýšenie efektivity návštev na e-shope. Cookies umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o spôsobe nákupu (analytické cookies). V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľ používa službu Google Analytics od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Informácie o ochrane súkromia nájdete TU

E-shope môže byť zobrazený obsah externých poskytovateľov ako napr. Facebook a pod. (ďalej tiež ako „tretie strany“). Aby ste mohli vidieť tento obsah tretích strán, musíte akceptovať ich podmienky a pravidlá. Tieto ich pravidlá zahŕňajú aj ukladanie cookies, pričom my nad nimi nemáme kontrolu. Patria sem tieto tretie strany:

Facebook

Podmienky používania TU 

Jednotlivé cookies môžu byť uložené v technickom zariadení počas rôzne dlhej doby. Niektoré typy cookies sa z technického zariadenia vymažú hneď po tom, ako zatvoríte okno prehliadača a naopak iné zostávajú v technickom zariadení uložené aj po zatvorení okna prehliadača. Väčšina prehliadačov umožňuje, aby ste vymazali alebo odmietli cookies. Ako zapnúť a vypnúť používanie cookies vo Vašom prehliadači nájdete napríklad TU , pričom v zásade každý prehliadač musí umožniť vymazanie alebo odmietnutie cookies. Vymazaním histórie prehliadača môžete vymazať všetky cookies, ktoré sú vo Vašom zariadení uložené.

Na základe vyššie uvedených informácií, prevádzkovateľ nie je v zmysle Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov povinný ani oprávnený žiadať od užívateľa súhlas, keďže osobné údaje prostredníctvom cookies nespracúva a ani na základe nich, nie je možné priamo ani nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Taktiež v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, prevádzkovateľ splnil všetky zákonné povinnosti pre používanie cookies vyššie uvedeného typu.

Ak budete mať k ukladaniu cookies otázky, môžete nás kontaktovať na:

Emailová adresa: obchod@pozitivnekarty.sk
Telefónne číslo: 0911 588 788

MailChimp

Spoločnosť MailChimp bude osobné údaje prenášať do tretích krajín, a to do Spojených štátov amerických. Spoločnosť MailChimp má z dôvodu zachovania bezpečnostných pravidiel týkajúcich sa ochrany osobných údajov vlastnú certifikáciu pre režimy EU-U.S. Privacy Shield a Swiss-U.S. Privacy Shield a zákonne prenáša osobné údaje EÚ/EHP do Spojených štátov amerických v súlade s certifikáciou pre Privacy Shield. Spoločnosť MailChimp každoročne tiež absolvuje skúšku SOC II Typu 2 v oblasti Základné kritéria zabezpečenia dôvery, Integrita spracúvania, Dôvernosť a Disponibilita. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené sektory v danej tretej krajine alebo predmetná medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany. Na takýto prenos nie je nutné žiadne osobitné povolenie (článok 45 ods. 1 Nariadenia). Z informácií dostupných na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-urovenochrany), spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield so sídlom v Spojených štátoch amerických patria medzi subjekty, ktoré Európska komisia v príslušnom rozhodnutí zaradila do zoznamu subjektov so sídlom v tretích krajinách, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa Nariadenia. Rozhodnutia Komisie o primeranej ochrane osobných údajov, vrátane zoznamu krajín, nájdete na nasledovnom internetovom odkaze: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm

V Bratislave, dňa 01.08.2021

Shopping Cart